ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: de in enig jaar en plaats te houden wedstrijden onder de noemer van de StrongSisterRun Dit betreft de StrongSisterRun 5KM en de StrongSisterRun 10KM, StrongSisterRun, waar de Deelnemer zich voor heeft ingeschreven.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor een deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: StrongWEB BV te Hellendoorn.

ARTIKEL 2 DEELNAME

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie Deelnamereglement).
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
 4. Het is de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst tot de in het wedstrijdreglement genoemde datum over te dragen aan een derde. Omschrijven van startbewijs is daarvoor noodzakelijk. (artikel 10 deelnamereglement)
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen is het mogelijk het startbewijs over te dragen aan een ander. Eventuele kosten voor bestelde extra's en overige betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige, schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

ARTIKEL 4 PORTRETRECHT

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5 PERSOONSGEGEVENS

 1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige run. Voor het gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven.

Vragen? Mail onze Sisters:

Volg StrongSisterRun:

Meld je hier aan voor de Nieuwsbrief

ONZE STRONGSISTERRUN PARTNERS